Polugodišnji izvještaj Centra za pružanje pravne pomoći TI BiH: Građani sve češće žrtve korupcije, najviše prijava na rad državne uprave

Četvrtak, 15.07.2021.

Većina predmeta se odnosi na sektor državne uprave (66 prijava) i pravosuđe (18), dok je zdravstvo oblast sa povećanjem broja prijava u odnosu na prošlu godinu, što se može objasniti negativnim uticajem pandemije COVID-19 i pritiskom koji je ona izvršila na zdravstveni sektor.

Banja Luka, 15. juli 2021. – U prvih šest mjeseci ove godine Centar za pružanje besplatne pravne pomoći u borbi protiv korupcije Transparency International u BiH (TI BiH) postupao je u 135 predmeta po prijavama građana, dok se u istom periodu 769 građana obratilo TI BiH putem besplatne linije za prijavu korupcije 0800 55555.

Kao i prethodnih godina, većina predmeta se odnosila na sektor državne uprave (66 prijava) i pravosuđe (18),, dok je ove godine zdravstvo oblast sa povećanjem broja prijava u odnosu na prošlu godinu, što se može objasniti negativnim uticajem pandemije COVID-19 i pritiskom koji je ona izvršila na zdravstveni sektor.

Ono što zabrinjava je broj prijava osoba koje su žrtve korupcije, koje iznose skoro 50% svih prijava, dok je u odnosu na prošlu godinu evidentan porast broja prijava zviždača ili lica koja prijavljuju korupciju iz svog neposrednog radnog okruženja.

Centar za pružanje besplatne pravne pomoći je u ovom periodu pokrenuo 5 upravnih sporova protiv javnih organa zbog onemogućavanja prava na pristup informacijama od javnog značaja, dok je u navedenom periodu doneseno 5 presuda nadležnih sudova u korist TI BiH, u sporovima protiv: Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, Grada Banja Luka, Gas-Res d.o.o. Banja Luka i JU Osnovna škola “Aleksa Šantić” Banja Luka. Takođe se ističu i dvije preporuke Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH koje su izrečene po predstavkama Centra, a koje se odnose na kršenja ljudskih prava.

TI BiH je pokrenuo mnoge inicijative za unapređenje zakonskog okvira u različitim oblastima od kojih su najvažnije prijedlozi za unapređenje zakonske zaštite lica koja prijavljuju korupciju Ministarstvu pravde RS, kao i prijedloge na Prednacrt Zakona o slobodi pristupa informacijama Ministarstvu pravde BiH.

Ministarstvu prosvjete i kulture RS, Republičkom pedagoškom zavodu i poslanicima u NS RS dostavljeni su prijedlozi za izmjene zakona u oblasti upravljanja u školama u Republici Srpskoj, sa ciljem eliminacije koruptivnih rizika, čime je započeta kampanja „Političari izađite sa časa“. Inicijativa je izazvala veliko interesovanje u javnosti budući da ona ima za cilj depolitizacije škola umanjujući značaj Ministarstva, odnosno Vlade, prilikom imenovanja direktora školskih ustanova.

TI BiH je inspekcijskim organima u Tuzlanskom kantonu podnio prijavu protiv direktora Američkog univerziteta (AU) koji je naknadno i uhapšen zbog pokušaja naplate dodatnih troškova od studenata. Na sličan način je, nakon uključivanja TI BiH u slučaj, izrečena presuda protiv bivšeg dekana Mašinskog fakulteta u Zenici koji je proglašen krivim za nesavjestan rad u službi zbog odbijanja da raspiše konkurs kojim bi asistent na tom fakultetu mogao da stekne zvanje docenta.

Ti BiH je učestvovao i u slučaju otkrivanja nezakonitih radnju u JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo. Direktor Adem Zalihić i Upravni odbor Zavoda su nezakonitim odlukama uvećavali plate pojedinim radnicima Zavoda, a o čemu je TI BiH obavijestio i Kantonalno Tužilaštvo KS.

Prijavioci korupcije koji se obraćaju TI BiH najčešće ukazuju na namještene konkurse u javnim institucijama, netransparentne prakse pri dodjeli javnih sredstava, neefikasan rad inspekcijskih organa, kao i na dugotrajne sudske postupke. Sve se češće dešava da se javni konkursi u institucijama poništavaju samo kako bi se zaposlio unaprijed određeni kandidat.

TI BiH Centar za pružanje pravne pomoći u borbi protiv korupcije pruža savjetodavnu pravnu pomoć prijaviocima korupcije, a inicijalni kontakt sa građanima se ostvaruje putem besplatnog broja 0800 55555. TI BiH posebno poziva zviždače, ili lica koja prijavljuju korupciju iz svog neposrednog radnog okruženja, da se obrate u slučaju da im je potrebna pravna podrška.