Statistički pokazatelji

 • 1753 Zaprimljenih prijava

  Broj svih evidentiranih predmeta građana putem sistema za prijavljivanje korupcije PRIJAVIkorupciju.ba

Teritorijalni pregled

Demografski pokazatelji

 • Rodna pripadnost

  Procenat predmeta po rodnoj
  pripadnosti podnosilaca

 • Starosna struktura

  Procenat predmeta po starosnoj
  grupi podnosilaca

 • Urbana sredina

  Procenat predmeta po stepenu
  urbanosti mjesta