Statistički pokazatelji

 • 623 Zaprimljenih prijava

  Broj svih evidentiranih prijava građana putem sistema za prijavljivanje korupcije PRIJAVIkorupciju.ba

Teritorjalni pregled

Demografski pokazatelji

 • Rodna pripadnost

  Broj prijava po rodnoj
  pripadnosti podnosilaca

 • Starosna struktura

  Broj prijava po starosnoj
  grupi podnosilaca

 • Urbana sredina

  Broj prijava po stepenu
  urbanosti mjesta